ตั้งเป้ารายได้ประชากรเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 5

สศช. 6 พ.ย. – กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจวางกรอบแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ 3 ด้าน กระตุ้นความเร็วการเติบโต กระจายโอกาสเศรษฐกิจฐานราก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน 20 ปี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการ ว่า กรอบแนวคิดแผนปฏิรูปประเทศมี 3 ด้านหลัก คือ กระตุ้นความเร็วในการเติบโตของไทย เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่จะสร้างรายได้ในอีก 20 ปีข้าง

หน้า และช่วยทดแทนอุตสาหกรรมเก่าที่กำลังลดบทบาทลงไป โดยมีการวางเป้าหมายเป็นระยะสั้นใช้เวลา 1- 5 ปี เพื่อขจัดอุปสรรค ด้านต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันดียิ่งขึ้น ระยะกลาง การพัฒนาตลาดให้มีความต่อเนื่อง ทั้ง CLMVT บังกลาเทศที่มีตลาดรวมกันถึง 400 ล้านคน โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายคมนาคม โดยให้ไทยเป็นฐานบริหารจัดการของภูมิภาคใช้เวลา 7-10 ปี และระยะยาว การก้าวเป็น Innovation Hub และ Startup Nation รายได้หลักมาจากนวัตกรรมของเราเอง รวมถึงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาใช้เวลา 15-20 ปี

ด้านต่อมา คือ การกระจายโอกาสเศรษฐกิจฐานราก วางแนวทางใหม่ของการพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาที่แท้จริงช่วยกระจายความเจริญ ทั้งระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับบุคคล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้า 20 ปีอย่างน้อยรายได้ต่อหัว ต้องเป็น 12,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 397,000 บาทต่อคนต่อปี จากปัจจุบัน 6,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 198,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเฉลี่ยแต่ละปีต้องให้รายได้ของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และด้านสุดท้าย คือ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยต้องปรับปรุงกลไกที่มีอยู่และกลไกใหม่ให้มีการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศที่เป็น Top of Class ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหน่วยงานยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลและระบบข้อมูล หน่วยงานด้านงบประมาณ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการปฏิรูปทั้ง 13 ชุด จะต้องมีรายละเอียดแนวคิดแผนปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศออกมาภายในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ส่วนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนจะออกมาหลังศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางเหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยประชาชนสามารถส่งความเห็นแผนปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศมาได้ที่ www. econreform.or.th จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.